Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Żmigród: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2016 ROKU
Numer ogłoszenia: 20970 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II , ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, tel. 71 385 3666, faks 71 385 3666.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzszmigrod.ayz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2016 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 40.000 litrów do Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 2016 roku.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie: - oświadczenia zgodnie z wymogiem art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ oraz - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z art.32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogiem art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od tego, czy wykonawca będzie udowadniał okoliczności dysponowania podmiotu trzeciego tyko przy pomocy jednego dokumentu zawierającego pisemne zobowiązania podmiotu trzeciego, czy też przy pomocy wielu dokumentów tworzących w całości takie zobowiązanie treść ich powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres okoliczności, które wymieniono powyżej. Pisemne zobowiązanie= bezwzględnie wymagana forma oryginału. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od tego, czy wykonawca będzie udowadniał okoliczności dysponowania podmiotu trzeciego tyko przy pomocy jednego dokumentu zawierającego pisemne zobowiązania podmiotu trzeciego, czy też przy pomocy wielu dokumentów tworzących w całości takie zobowiązanie treść ich powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres okoliczności, które wymieniono powyżej. Pisemne zobowiązanie= bezwzględnie wymagana forma oryginału. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne przedstawiające parametry jakimi charakteryzuje się oferowany olej opałowy (załączając orzeczenie laboratoryjne z Rafinerii lub Bazy Paliw).
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: - wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogiem art. 22 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ - aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z art.32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) 2.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp: - wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 3.Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) Ofertę przetargową (wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę) sporządzoną na formularzu oferty stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Formularz cenowy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę) sporządzony na formularzu stanowiącym - załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, należy załączyć pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie), do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie wspólnego zamówienia). 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - złożone tylko w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 5) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ 6) Wypełnione i podpisane oświadczenie o akceptacji warunków zawartych w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzszmigrod.ayz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II UL. WILLOWA 5 55-140 ŻMIGRÓD.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zespół Szkół im Jana Pawła II ul. Willowa 5 55-140 Żmigród pokój nr 4 ( sekretariat) parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie