Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE  PRZETARGU -  SPRZEDAŻ SAMOCHODU

    Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, ul. Willowa 5 ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu  osobowego FORD TRANSIT 
I . Cena wywoławcza 2 700 zł
 

II. Opis przedmiotu przetargu:
1. samochód osobowy FORD TRANSIT 9 osobowy
2.  rok produkcji : 1990
3.  nr rejestracyjny:  DTRW372
4.  kolor : czerwony
 
5.  liczba drzwi : 4
6.  pojemność i moc silnika: 2496 cm3 / 51 KW o zapłonie samoczynnym
7.  paliwo: olej napędowy
8.  przebieg : 85364 km
9.  ważność badania technicznego 23.04. 2011
10. stan techniczny : Ocena techniczna NR WRP-438/10
11. ilość miejsc : 9

III. Miejsce w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: samochód można oglądać
 
od dnia 24.01.2011 do dnia 03.02.2011  w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze
 po uprzednim telefonicznym kontakcie pod numerem tel . 71 385 3666

IV. Oferta:
Zamkniętą kopertę zawierającą pisemną ofertę nabycia samochodu, wraz z dowodem wpłaty wadium, należy złożyć w terminie do dnia 04.02.2011 do godz. 10.00 w siedzibie sprzedającego
tj. Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie.
W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, liczy się data wpływu oferty.
Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem, który można odebrać w siedzibie sprzedawcy lub pobrać ze strony internetowej: pzszmigrod.ayz.pl
Oferta powinna być oznaczona napisem :
OFERTA PRZETARGOWA NA KUPNO SAMOCHODU
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2011 o godz.10.30 w siedzibie
Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie.

V. Wadium:
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej podpisanej oferty zgodnie ze wzorem, który jest do pobrania ze strony internetowej: pzszmigrod.ayz.pl oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,  tj. 270zł.( dwieście siedemdziesiąt złotych ), które należy wpłacić   na rachunek bankowy sprzedającego : BS Żmigród 51 9598 0007 0000 3001 2000 0001 z dopiskiem: "wadium - kupno samochodu " do dnia 04.02.2011 do godz.10.00. Liczy się data wpływu na konto. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, spowoduje odrzucenie oferty.
Dowód wniesienia wadium ( oryginał lub kserokopia ) winien być  dołączony do oferty.
 
Zasady zwrotu wadium:
 
Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, lub zostaną odrzucone, wadium sprzedawca zwróci bez odsetek bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.      
 
       
 
VI. Wybór oferty:
1. Sprzedający zawiadomi oferenta ( nabywcę ), którego oferta została wybrana w terminie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży samochodu.
2. Sprzedawca sprzeda samochód temu oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
Oferent, który zadeklaruje najwyższą cenę ,zobowiązany będzie do podpisania umowy kupna - sprzedaży w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3. W przypadku gdy oferenci zadeklarują najwyższą taką samą cenę, Sprzedający przeprowadzi licytację ( przetarg ustny ) tylko i wyłącznie dla tych oferentów, którzy złożyli najwyższe równorzędne ceny.

VII. Inne informacje mające wpływ na zawarcie umowy:

1. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi oferent - nabywca.
2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 7 dni.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
4. Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte samochodu.
5. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:
Download this file (oferta1.doc)oferta1.doc23 kB
Download this file (umowa1.doc)umowa1.doc26 kB