Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Żmigród: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2015 ROKU
Numer ogłoszenia: 22472 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II , ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie, tel. 71 385 3666, faks 71 385 3666.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzszmigrod.ayz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2015 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej ok. 40.000 litrów do Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 2015 roku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie: - oświadczenia zgodnie z wymogiem art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3, oraz: - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z art.32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogiem art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 3

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Świadectwo jakości lub odpowiednie orzeczenie laboratoryjne przedstawiające parametry jakimi charakteryzuje się oferowany olej opałowy (załączając orzeczenie laboratoryjne z Rafinerii lub Bazy Paliw)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ofertę przetargową (wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę) sporządzoną na formularzu oferty stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz cenowy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę) sporządzony na formularzu stanowiącym - załącznik nr 2 do SIWZ. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, należy załączyć pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie), do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie wspólnego zamówienia). Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - złożone tylko w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 5 Wypełnione i podpisane oświadczenie o akceptacji warunków zawartych w projekcie umowy - załącznik nr 6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Wykonawca składa dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzszmigrod.ayz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Szkół ul. Willowa 5 55-140 Żmigród pokój nr 4 ( sekretariat) parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie