Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

Żmigród, 20.12.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(wartość do 14 000 €)

dotyczące dostawy wyposażenia w ramach projektu pn. „Edukacja inwestycją w przyszłość”

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Zamawiający

Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II

55-140 Żmigród, ul. Willowa 5 ,tel/fax 71 3853666

NIP: 915-11- 66-281

II. Tytuł projektu

„Edukacja inwestycją w przyszłość”

III. Program, Priorytet, Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działalnie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu „Edukacja

inwestycją w przyszłość”. Wyżej wymienione pomoce dydaktyczne, będą wykorzystywane w trakcie

prowadzenia zajęć edukacyjnych z młodzieżą gimnazjalną oraz licealną. Zakupy pozwolą w sposób

niezakłócony przeprowadzić zajęcia w ramach projektu, oraz uatrakcyjnić zajęcia dla młodzieży.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 projektorów przeznaczonych do współpracy z 2 tablicami

multimedialnymi na potrzeby realizacji projektu „Edukacja inwestycją w przyszłość ” do Powiatowego

Zespołu Szkół w Żmigrodzie. Wyżej wymieniony sprzęt multimedialny będzie wykorzystywany

w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych z młodzieżą gimnazjalną oraz licealną. Nowoczesne wyposażenie

uatrakcyjni zajęcia. Pozwoli młodzieży odkryć nową jakość nauczania w oparciu o najnowocześniejsze

interaktywne technologie.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego wyposażenia:

Dane techniczne:

PARAMETRY OPTYCZNE:

Wyświetlacz 3 x 1.6 cm (0.63") p-Si LCD Panel with MLA

Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA)

Proporcje obrazu 4:3

Kontrast 1 2000:1

Jasność 1 2600 ANSI Lumenów (ok. 80% w trybie Eco)

Moc lampy 180 W AC (145 W AC Tryb Eco )

Żywotność lampy [godz] 5000 (6000 Tryb Eco )

Obiektyw F= 2, f= 0 mm

Współczynnik projekcji 0.47 : 1

Odległość projekcji [m] 0.6 – 1.1

Kąt projekcji [°] 37.3 - 38.6

Przekątna ekranu [cm] Minimalnie: 152,4 / 60"; Maksymalnie: 279,4 / 110"

Zoom Zoom cyfrowy

Ustawienie ostrości Ręczne

Obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+);

1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768

(WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280

x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864

(XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x

480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")

Częstotliwość Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Pionowa: 50 – 120 Hz

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA:

Komputer (analogowe) Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)

HDMI™ Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)

Sygnał video Wejście: 1 x RCA

S-Video Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo

Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

PC Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)

LAN 1 x RJ45

USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)

Video PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M

FUNKCJE PILOTA

Funkcje pilota Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu;

Dostosowanie obrazu; Kontrola audio; Numer ID; Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Tryb

Help Eco; Tryb obrazu; Wybór żródła sygnału; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie 100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobór mocy [W] 239 (Normal) / 193 (ECO) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)

PARAMETRY MECHANICZNE

Poziom szumu [dB (A)] 29 / 35 (Eco / Normal)

ERGONOMIA

Bezpieczeństwo i ergonomia CE; TÜV GS; RoHS ; Gost-R

Głośniki [W] 1 x 10 (mono)

GWARANCJA

Na projektor 3 lata (gwarancja europejska)

Na lampę 6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania Pilot (RD-448E); Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający (1,8 m); Security

Sticker; Podręcznik użytkownika na płycie CD; Krótka instrukcja obsługi; Zaślepka obiektywu

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Na dostawę przedmiotu zamówienia przewiduje się 14 dni od dnia podpisania umowy. Pomoce

dydaktyczne należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II,

55-140 Żmigród, ul. Willowa 5 w godzinach pracy placówki (od 07:00 – do 15:00). Zamawiający potwierdzi

dostarczenie zamówienia w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej

realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu

przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru).

IX. Kryteria wyboru oferty

1. Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN).

2. Punkty za kryterium ceny brutto zostaną przyznane według wzoru:

Cbn/Cba x 100 pkt. = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto

gdzie:

Cbn - cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty o najniższej cenie brutto

Cba - cena brutto cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty aktualnie ocenianej

Uwaga:

Powyższy ilorazy zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych

w oparciu o kryterium ceny brutto.

4. Maksymalną możliwą oceną oferty jest 100 punktów.

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę)

wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi

wybranego Wykonawcę.

X. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 27.12.2012, godzina 15:20

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 listownie na adres: Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II, 55-140 Żmigród,

ul. Willowa 5, tel/fax 71 385 36 66 z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe: dostawa

wyposażenia w ramach projektu pn. „Edukacja inwestycją w przyszłość”,

 osobiście w siedzibie firmy: Powiatowy Zespól Szkół im. Jana Pawła II, 55-140 Żmigród,

ul. Willowa 5 ,tel/fax 71 3853666 z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe: dostawa

wyposażenia w ramach projektu pn. „Edukacja inwestycją w przyszłość”. Oferty należy składać

w sekretariacie szkoły do godziny15:00 w wyznaczonym powyżej terminie składania ofert

 drogą mailową, na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oferta winna spłynąć do dnia i godziny

określonych powyżej jako termin wpłynięcia oferty.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym

postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub

telefonicznie).

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym

postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub

telefonicznie).

XII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach w/w zadania ze strony Zamawiającego (tel., e-mail, fax):

Beatrycze Cristea, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel/fax 71 385 36 66. 

Więcej artykułów…