Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

Powiatowy Zespól Szkół im.Jana Pawła II , 55-140 Żmigród, ul. Willowa 5 tel/fax 71 3853666

niniejszym informuję o wyniku postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759) w trybie przetarg nieograniczonym na:

„Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 40 000 litrów do kotłowni w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie .”

Wybrano ofertę firmy:

„LAWA” Sp. z o.o.

Dębno 1A

55-140 Żmigród

za cenę 118.584,00 zł, słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery 00/100 zl.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

Razem

1

 

„LAWA” Sp.z o.o.Dębno 1A, 55-140 Żmigród

 

100,00

 

 100,00

2

KDM Spółka z o.o. KDM WROCŁAWSKI

51-162 Wrocław, ul. Długosza 2-6

 

 99,18

 

 99,18

W toku postępowania Zamawiający wykluczył  oferty 2  Wykonawców  i odrzucił oferty :

-  ofertę „ Petrol” s-ka z o.o. Katy Wrocławskie, ul. ! Maja 90 z powodu przekroczenia wartości zamówienia jaką zamawiający zamierza udzielić w    okresie obowiązywania umowy ramowej.

-  ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ALICJA” Sp. z o.o.  Dębno Polskie ul. Rawicka 2a z powodu błędnego wyliczenia kwoty brutto za całość zamówienia.